fbpx
Your cart is empty.
×
Your cart is empty.
FREE SHIPPING ON ALL ORDERS ABOVE €250

Terms & Conditions

Terms & Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN

English below

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, Afra Amba (met KvK-nummer: 34352930), met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@afraamba.nl. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 – Producten

Wij verkopen handgemaakte sieraden van zilver en 14 karaats goud.

Artikel 2 – Betalingen

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U kunt in onze webshop betalen met PayPal en handmatige overboeking via de bank.
De verzendkosten komen voor uw rekening.

Artikel 3 – Leveringen

Wij verzenden uw product naar het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. De bestelling wordt verzonden nadat de betaling bij ons binnen is (via PayPal of bankoverboeking). PostNL verzorgt de distributie. Wanneer het pakket is verzonden, krijgt u van ons een track & trace code, waarmee u de bestelling kunt volgen. Wij doen ons best om de bestelling zo snel mogelijk te leveren. Aangezien de producten handgemaakt zijn, duurt het ongeveer vijf werkdagen om het bestelde product op te sturen. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. Wij zijn niet verantwoordelijk voor kwijtgeraakte pakketten in de post. Wij zijn niet verantwoordelijk voor invoerbelastingen en andere kosten die gelden in het land van bestemming.

Artikel 4 – Verzorging van de sieraden

Afra Amba sieraden zijn handgemaakt en zijn daarom delicaat. Behandel de sieraden met zorg om de levensduur optimaal te benutten. Niet zwemmen, baden of douchen met de sieraden. Vermijdt onnodige blootstelling aan hitte en vocht waar mogelijk. Reinig vergulde sieraden met een vochtige doek, gebruik geen chemicaliën.

Artikel 5 – Retour

U mag het ongedragen product altijd binnen 14 dagen, nadat u het hebt ontvangen, terugsturen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@afraamba.nl. Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet u het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, krijgt u een waardebon ter waarde van het aankoopbedrag van het teruggestuurde product. De kosten voor de retourzending komen voor uw rekening. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wilt houden. Op maat gemaakte sieraden (zoals ringen) en 14 karaats gouden sieraden kunnen niet retour worden gezonden. Als een ring onverhoopt niet past, kunt u hem laten vermaken. U stuurt dan een e-mail naar info@afraamba.nl met de aanvraag en zo ontvangt u meer informatie over de procedure. Wij houden het recht om onredelijke reparaties en terugzendingen te weigeren.

Artikel 6 – Milou Broersen Ceramics

In de webshop van www.afraamba.nl worden tevens producten van Milou Broersen Ceramics verkocht. Milou Broersen Ceramics blijft verantwoordelijk voor de garantie en kwaliteit van het product van Milou Broersen Ceramics. De producten van Milou Broersen Ceramics mogen net zoals de producten van Afra Amba binnen 14 dagen worden teruggestuurd volgens de stappen en voorwaarden in Artikel 5 – Retour. E-mail info@afraamba.nl voor de details over de retourzending van deze producten.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 9 – Privacy

Afra Amba kan persoonlijke informatie van gebruikers verzamelen op verschillende manieren. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, informatie die verstrekt wordt bij het registreren, het invoeren van gegevens en het plaatsen van een bestelling. Wij verzamelen deze informatie alleen als de klant zelf deze informatie heeft doorgegeven. Gegevens worden enkel verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst in verband met de levering van de producten.

Artikel 10 – Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@afraamba.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen vijf werkdagen dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen drie werkdagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 11 – Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Amsterdam bevoegd.

TERMS AND CONDITIONS

These are our Terms and Conditions. These are, together with all the references they contain, applicable to every agreement that we, Afra Amba (KvK-number: 34352930), create with you. Should you have questions, please do not hesitate contacting us via info@afraamba.nl. We have the right to change these Terms and Conditions. You agree that the last version of these Terms and Conditions applies to our agreement.

1 – Products

We sell handmade jewelry, made of sterling silver and 14 carat solid gold.

2 – Payments

The (total) price of the products is indicated in our web shop. In our web shop you can pay by means of PayPal and through direct bank transfer. The shipping costs are for your account.

3 – Delivery

We send the product to the address that you provided when placing the order. You cannot change the address if we already sent out the package. The order will be shipped after the payment is received by us (via PayPal or bank transfer). PostNL takes care of the distribution. You can trace your package with a track & trace code that we send you after the package is sent out. We do our best to deliver the order as soon as possible. Since the products are handmade, it will take roughly five working days for the order to be shipped. If the order is delayed, we will notify you by e-mail. We are not responsible for lost parcels in the mail. We are not responsible for import taxes and other costs that apply in the country of destination.

4 – Taking care of the jewelry

Afra Amba jewelry pieces are handmade and therefore delicate. Treat the jewelry with care to maximize the lifespan. Do not swim, bathe or shower with the jewelry. Try to avoid unnecessary exposure to heat and moisture where possible. Clean 24 carat gold plated jewelry with a damp towel, do not use chemicals.

5 – Returns

You may always return the unworn product within 14 days after you received it. You can do this by sending an e-mail to info@afraamba.nl. After you received a confirmation from us you have to send the product within 14 days. After we received the product back, you get a voucher worth the purchase price of the returned product. The costs for the return shipment will be for your account. During the period you have to consider whether or not you would like to keep the product, the package and product need to be handled with care. You may only unpack the product and use it to the extent that is necessary to determine whether you want to keep the product. Custom made jewelry (such as rings) and 14 carat solid gold jewelry cannot be returned. A ring that unexpectedly doesn’t fit, can be remade. In that case you can send an e-mail with the request to info@afraamba.nl. We will send you more information about the procedure then. We reserve the right to refuse unreasonable repairs and returns.

6 – Milou Broersen Ceramics

In the webshop of www.afraamba.nl are also products by Milou Broersen Ceramics available. Milou Broersen Ceramics remains responsible for the warranty and quality of the product of Milou Broersen Ceramics. The products of Milou Broersen Ceramics may, like the products of Afra Amba, be returned within 14 days according to the steps and conditions in Article 5 – Returns. Please e-mail info@afraamba.nl for the details of the return of these products.

7 – Liability

We are not liable for any damage that is caused by the use of a product. This does not apply if the damage was caused by our intent, gross negligence or recklessness. Your right to compensation will in any case be an amount up to the amount of the ordered and paid product.

8 – Intellectual property

All intellectual property rights (such as: copyrights, logos, word marks) on our texts, photos, images and other materials are our property (or we have these in use with the consent of the owner). Your use may not infringe here.

9 – Privacy

Afra Amba can collect personal information from users in various ways. This includes, but is not limited to, information provided when registering, entering data and placing an order. We only collect this information if the user has provided this information. Data are only processed for the execution of the agreement in connection with the delivery of the products.

10 – Complaints procedure

If you have a complaint about the implementation of the agreement, we would like to hear that. Send your complaint as soon as possible (and described as fully as possible) to info@afraamba.nl. We will process your complaint as quickly as possible, at the latest within five working days after we receive your e-mail. If it takes longer to handle the complaint, you will receive a confirmation of your complaint within three working days and we will let you know when we expect a substantive answer. If we cannot resolve the complaint between ourselves, a dispute arises that falls under the dispute settlement.

11 – Dispute resolution

Dutch law applies to these terms and conditions and the agreements that we conclude with you. In case of a dispute, the court in Amsterdam is competent.